Część: Api

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Part API and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎русский
(listopad 2018 r.) Informacje te mogą być niekompletne i nieaktualne. Najnowsze API - patrz dokumentacja API generowana automatycznie.

Moduł Część jest bezpośrednim połączeniem pomiędzy programem FreeCAD a jądrem OpenCasCade. Dostarcza on głównie kształty topologiczne, który jest głównym typem obiektu używanym przez OpenCascade. Moduł Część zawiera również wiele funkcji ułatwiających tworzenie i manipulowanie kształtami topologicznymi. Przykład:

import Part
mycube = Part.makeBox(2,2,2)
Part.show(mycube)
Method.png __fromPythonOCC__(OCC.Object)

Description: Metoda pomocnicza konwersji kształtu pythonocc do kształtu wewnętrznego

Returns: A Part.Shape

Method.png __sortEdges__(list of edges)

Description: Metoda pomocnicza sortująca nieposortowaną listę krawędzi w taki sposób, aby po jej zakończeniu wierzchołki początkowy i końcowy dwóch kolejnych krawędzi były geometrycznie zbieżne. Zwraca ona pojedynczą listę krawędzi, a algorytm zatrzymuje się po pierwszym zestawie połączonych krawędzi, co oznacza, że lista wyjściowa może być mniejsza od wejściowej. Posortowana lista może być użyta do stworzenia linii łamanej.

Returns: a list of edges

Method.png __toPythonOCC__(Part.Shape)

Description: Metoda pomocnicza konwersji wewnętrznego kształtu do kształtu pythonocc

Returns: an OCC.Shape

Method.png cast_to_shape(Part.Shape)

Description: rzutowanie na rzeczywisty typ kształtu

Returns:

Method.png export(list,string)

Description: Eksportuj listę obiektów do jednego pliku.

Returns:

Method.png getSortedClusters(list of edges)

Description: Metoda pomocnicza do sortowania i grupowania różnych krawędzi

Returns:

Method.png insert(string,string)

Description: Wstaw plik (ścieżka podana jako pierwszy argument) do podanego dokumentu (drugi argument).

Returns:

Method.png makeBox(length,width,height,[pnt,dir])

Description: Tworzy pudełko znajdujące się w pnt o wymiarach (długość,szerokość,wysokość). Domyślnie pnt jest wektorem (0,0,0), a dir wektorem (0,0,1).

Returns: the created shape

Method.png makeCircle(radius,[pnt,dir,angle1,angle2])

Description: Tworzy okrąg o zadanym promieniu. Domyślnie pnt jest wektorem (0,0,0), dir jest wektorem (0,0,1), angle1 jest równy 0, a angle2 jest równy 360.

Returns: the created shape

Method.png makeCompound(list)

Description: Tworzy obiekt złożony z listy kształtów.

Returns: the created shape

Method.png makeCone(radius1,radius2,height,[pnt,dir,angle])

Description: Tworzy stożek o zadanych promieniach i wysokościach. Domyślnie pnt jest wektorem (0,0,0), dir jest wektorem (0,0,1), a angle wynosi 360.

Returns: the created shape

Method.png makeCylinder(radius,height,[pnt,dir,angle])

Description: Tworzy walec o zadanym promieniu i wysokości. Domyślnie pnt jest wektorem (0,0,0), dir jest wektorem (0,0,1), a angle wynosi 360.

Returns: the created shape

Method.png makeHelix(pitch,height,radius,[angle,lefthand,heightstyle])

Description: Tworzy kształt spirali o zadanym skoku, wysokości i promieniu. Domyślnie jest to spirala cylindryczna prawoskrętna. Niezerowy parametr angle tworzy spiralę stożkową. Lefthand True tworzy spiralę lewoskrętną. Heightstyle ma zastosowanie tylko do helis stożkowych. Heightstyle false (domyślnie) spowoduje, że parametr height będzie interpretowany jako długość boku bazowego frustum. Heightstyle true spowoduje, że parametr height będzie interpretowany jako pionowa wysokość helisy. Pitch jest "metrycznym skokiem" (wyprzedzenie/obrót). Dla helisy stożkowej, radius jest promieniem mniejszym.

Returns: the created shape

Method.png makeLine((x1,y1,z1),(x2,y2,z2))

Description: Makes a line of two points

Returns: the created shape

Method.png makeLoft(shapelist<profiles>,[boolean<solid>,boolean<ruled>])

Description: Tworzy wyciągnięty kształt używając listy profili. Opcjonalnie uczyń wynik bryłą (vs powierzchnia/powłoka) lub uczyń wynik powierzchnią obrobioną.

Returns: the created shape

Method.png makePlane(length,width,[pnt,dir])

Description: Tworzy płaszczyznę. Domyślnie pnt jest wektorem (0,0,0) a dir jest wektorem (0,0,1).

Returns: the created shape

Method.png makePolygon(list)

Description: Tworzy wielokąt z listy wektorów

Returns: the created shape

Method.png makeRevolution(Curve,[vmin,vmax,angle,pnt,dir])

Description: Tworzy obrócony kształt przez obrót krzywej lub jej części wokół osi określonej przez (pnt,dir). Domyślnie vmin/vmax są ustawione na granice krzywej, kąt wynosi 360, pnt jest wektorem (0,0,0), a dir jest wektorem (0,0,1).

Returns: the created shape

Method.png makeRuledSurface(Edge or Wire,Edge or Wire)

Description: Tworzy powierzchnię obrysowaną z dwóch krawędzi lub linii łamanych. Jeśli używane są linie łamane, to muszą one mieć taką samą liczbę krawędzi.

Returns: the created shape

Method.png makeShell(list)

Description: Tworzy powłokę z listy ścian. Uwaga: Wynikowa powłoka powinna być foremna. Powłoki inne niż foremne nie są dobrze obsługiwane.

Returns: the created shape

Method.png makeSolid(Part.Shape)

Description: Tworzy bryłę z powłok wewnątrz kształtu.

Returns: the created shape

Method.png makeSphere(radius,[center_pnt, axis_dir, V_startAngle, V_endAngle, U_angle])

Description: Tworzy sferę (lub częściową sferę) o zadanym promieniu. Domyślnie center_pnt jest wektorem (0,0,0), axis_dir jest wektorem (0,0,1), V_startAngle jest równe 0, V_endAngle jest równe 90, a U_angle jest równe 360.

Returns: the created shape

Method.png makeTorus(radius1,radius2,[pnt,dir,angle1,angle2,angle])

Description: Tworzy torus o zadanych promieniach i kątach. Domyślnie pnt jest wektorem (0,0,0),dir jest wektorem (0,0,1),angle1 jest 0,angle2 jest 360 i angle jest 360.

Returns: the created shape

Method.png makeTube(edge,float)

Description: Tworzy rurę.

Returns: the created shape

Method.png open(string)

Description: Tworzy nowy dokument i wczytuje plik do dokumentu.

Returns:

Method.png read(string)

Description: Wczytuje plik i zwraca kształt.

Returns: a shape

Method.png show(shape)

Description: Dodaje kształt do aktywnego dokumentu lub tworzy go, jeśli dokument nie istnieje.

Returns: