Projekt Części: Łącznik kształtów podrzędnych

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page PartDesign SubShapeBinder and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎русский

PartDesign SubShapeBinder.svg Projekt Części: Łącznik kształtów podrzędnych

Lokalizacja w menu
Projekt Części → Utwórz łącznik kształtu obiektu podrzędnego
Środowisko pracy
Projekt Części
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
0.19
Zobacz także
Łącznik kształtu, Utwórz klon

Opis

Narzędzie Łącznik kształtów podrzędnych tworzy spoiwo kształtu odwołujące się do geometrii z jednego lub więcej obiektów nadrzędnych. Narzędzie Łącznik kształtów podrzędnych jest zazwyczaj używane wewnątrz zawartości do odwoływania się do geometrii spoza Zawartości. Używanie zewnętrznej geometrii bezpośrednio w bryle jest niedozwolone i prowadzi do błędów wykraczających poza zakres. Jednak Łącznik kształtów podrzędnych może być również używany bez zagnieżdżania w Zawartości.

Łącznik kształtów podrzędnych śledzi względne rozmieszczenie geometrii, do której się odwołuje, co jest przydatne w kontekście tworzenia złożeń, ale oprócz tego ma również własne umiejscowienie.

Geometria odniesienia może składać się z jednego lub wielu elementów. Każdy element może być pojedynczym obiektem (na przykład Zawartością), obiektem podrzędnym (na przykład prostopadłościanem wewnątrz obiektu Części lub szkicem lub cechą wewnątrz bryły) lub elementem podrzędnym (ściana, krawędź lub wierzchołek). To, jaką geometrię należy wybrać, zależy od przeznaczenia Łącznika kształtów podrzędnych. W przypadku operacji typu logicznego należy wybrać bryłę. W przypadku operacji wyciągnięcia można użyć ściany, szkicu lub polilinii planarnej. W przypadku geometrii zewnętrznej w szkicu lub w celu dołączenia szkicu można użyć dowolnej kombinacji elementów podrzędnych. Elementy mogą należeć do różnych obiektów nadrzędnych, a nawet mogą należeć do bryły, w której zagnieżdżony jest Łącznik kształtów podrzędnych. Ponieważ Łącznik kształtów podrzędnych jest obiektem bazującym na łączu, geometria, do której się odwołuje, może również należeć do zewnętrznego dokumentu.

PartDesign SubShapeBinder example 1.png PartDesign SubShapeBinder example 2.png

Z lewej strony dwie bryły utworzone w dwóch oddzielnych Zawartościach.
Z prawej strony dwie bryły Łącznika kształtów podrzędnych odwołujące się do geometrii z pierwszej bryły, zagnieżdżone w drugiej bryle i przesunięte w inne położenie.

PartDesign SubShapeBinder example 3.png

Dwa obiekty Łącznik kształtu podrzędnego są używane do utworzenia obiektu przecięcia logicznego i wyciągnięcia w drugim korpusie.

Użycie

W tym samym dokumencie

 1. Jeśli w dokumencie jest wiele brył: opcjonalnie aktywuj bryłę, w której ma być zagnieżdżony Łącznik kształtów podrzędnych.
 2. Wybierz wymaganą geometrię. Elementy podrzędne można wybierać tylko w oknie widoku 3D.
 3. Narzędzie można wywołać na kilka sposobów:
  • Wybierz z menu opcję Projekt Części → PartDesign SubShapeBinder.svg Utwórz łącznik kształtu obiektu podrzędnego.
 1. Zostanie utworzony Łącznik kształtów podrzędnych.
 2. Jeśli w dokumencie jest tylko jeden obiekt Zawartość, obiekt Łącznik kształtów podrzędnych jest do niego automatycznie dodawany, a Zawartość zostaje automatycznie aktywowana. Jeśli tak jest, a Łącznik kształtów podrzędnych nie powinien być zagnieżdżony, można go przeciągnąć z Zawartości i upuścić na węzeł dokumentu Document.svg w oknie widoku drzewa.

W dokumencie zewnętrznym

 1. W razie potrzeby otwórz dokument źródłowy (dokument zewnętrzny) i dokument docelowy. Oba dokumenty muszą być zapisane co najmniej raz.
 2. Jeśli w dokumencie docelowym jest wiele brył: opcjonalnie aktywuj bryłę, w której ma być zagnieżdżony Łącznik kształtów podrzędnych.
 3. Wybierz żądaną geometrię w dokumencie źródłowym. Elementy podrzędne można wybrać tylko w oknie widoku 3D.
 4. Przełącz się do dokumentu docelowego, klikając jego kartę w Głównym obszarze widoku.
 5. Wywołaj narzędzie w sposób opisany powyżej.

Zacznij od pustego Łącznika kształtów podrzędnych

 1. Wykonaj instrukcje opisane w sekcji W tym samym dokumencie powyżej, ale bez wybierania geometrii.
 2. Zostanie utworzony pusty Łącznik kształtów podrzędnych.
 3. Wybierz wymaganą geometrię. Elementy podrzędne można wybierać tylko w oknie widoku 3D.
 4. W oknie widoku drzewa przeciągnij i upuść zaznaczenie do segregatora Łącznika kształtów podrzędnych. Jeśli zaznaczyłeś elementy podrzędne, ich obiekty nadrzędne są podświetlone w oknie widoku drzewa, wskazując obiekty, które należy przeciągnąć.
 5. Opcjonalnie dodaj więcej geometrii w ten sam sposób.
 6. Aby zastąpić już istniejącą geometrię, przytrzymaj klawisz Ctrl podczas operacji przeciągania i upuszczania.

Uwagi

 • Odsunięcie 2D jest obsługiwane dla niektórych typów kształtów, w tym powierzchni płaskich, krawędzi i polilinii. Ponieważ odsunięcie jest trudną operacją dla programu, nie zawsze się udaje. dostępne w wersji 0.20
 • Łącznik kształtów podrzędnych, który nie jest zagnieżdżony w bryle, może zostać użyty jako cecha podstawowa dla nowej Zawartości.
 • Właściwość DANEPodparcie zawiera odnośniki do geometrii, do której się odwołujemy. Domyślnie właściwość ta jest tylko do odczytu, ale można ją zmodyfikować, postępując zgodnie z instrukcjami opisanymi w sekcji Zacznij od pustego Łącznika kształtów podrzędnych.
 • Łącznik kształtów podrzędnych utworzony ze szkicu może mieć przeciwny "kierunek narzędzia". Na przykład wyciągnięcie utworzone ze szkicu może rozciągać się w kierunku +Y, podczas gdy wyciągnięcie o tych samych właściwościach utworzone z Łącznika kształtów podrzędnych rozciąga się w kierunku -Y. Przełączenie właściwości DANEOdwrócony (lub pola wyboru) rozwiąże ten problem.

Łącznik kształtu obiektu podrzędnego kontra łącznik kształtu

Narzędzie Łącznik kształtów podrzędnych środowiska pracy Projekt Części i narzędzie Łącznik kształtu są dość podobne. Ich nazwy są nieco mylące, ponieważ oba mogą odwoływać się do całych obiektów i elementów podrzędnych.

Główne różnice to:

 • Edycja obiektu Łącznik kształtu jest łatwiejsza. Dwukrotne kliknięcie na obiekt w oknie Widok drzewa spowoduje otwarcie panelu zadań.
 • Łącznik kształtu środowiska pracy Projekt Części może odwoływać się do pojedynczego całego obiektu lub elementów podrzędnych należących do pojedynczego obiektu nadrzędnego. Łącznik kształtów podrzędnych środowiska pracy Projekt Części nie ma tych ograniczeń.
 • Tylko obiekty Łącznik kształtów podrzędnych środowiska pracy Projekt Części mogą odwoływać się do geometrii z pliku zewnętrznego.
 • Łącznik kształtów podrzędnych środowiska pracy Projekt Części zawsze śledzi względne umiejscowienie geometrii, do której się odwołuje. Dla Łącznika kształtu to zachowanie jest opcjonalne poprzez jego właściwość DANEŚledź podparcie.
 • Tylko narzędzie Łącznik kształtów podrzędnych obsługuje odsunięcie 2D.

Właściwości

Obiekt Łącznik kształtów podrzędnych środowiska Projekt Części wywodzi się z obiektu Cecha i dziedziczy wszystkie jego właściwości. Posiada również następujące dodatkowe właściwości:

Dane

Podstawowe

 • DANESupport (XLinkSubList): podparcie geometrii.
 • DANEFuse (Bool): jeśli parametr ma wartość PRAWDA, to łączone kształty brył zostaną scalone.
 • DANEMake Face (Bool): jeśli parametr ma wartość PRAWDA, to zostanie utworzona powierzchnia dla połączonych linii.
 • DANEClaim Children (PropertyBool): jeśli parametr ten ma wartość PRAWDA, spowoduje, że połączone obiekty będą traktowane jako elementy podrzędne w oknie widoku drzewa.
 • DANERelative (Bool): jeśli parametr będzie miał wartość PRAWDA, to włączy względne łączenie elementów podrzędnych.
 • DANEBind Mode (Enumeration): tryb wiązania, Synchronized, Frozen, Detached.
 • DANEPartial Load (Bool): jeśli parametr przyjmie wartość PRAWDA, umożliwi to częściowe ładowanie obiektów.
 • DANE (hidden)Context (XLink): obiekt kontenerowy tego obiektu wiążącego.
 • DANEBind Copy On Change (Enumeration)
 • DANERefine (Bool): jeśli parametr przyjmie wartość PRAWDA, to nadmiarowe krawędzie zostaną usunięte (na przykład po operacji logicznej). dostępne w wersji 0.20
 • DANE (hidden)_ Version (Integer): wersja obiektu tego typu.
 • DANE (hidden)_ Copied Link (XLinkSub)

Cache

 • DANE (ukryte)Body (Matrix): macierz jednorodności tego obiektu.

Wyrównanie

 • DANEOffset: Odsunięcie 2D, które ma być zastosowane. Jeśli wartość odsunięcia = 0, nie zostanie zastosowane żadne odsunięcie. Jeśli wartość odsunięcia < 0, wówczas odsunięcie jest stosowane do wewnątrz. dostępne w wersji 0.20
 • DANEOffset Join Type: Metoda dołączania dotycząca odsunięcia połączeń niestycznych. Metodą może być Arcs, Tangent lub Intersection. dostępne w wersji 0.20
 • DANEOffset Fill (Bool): Jeśli parametr ten zostanie ustawiony na wartość true, pomiędzy nową i oryginalną linią zostanie utworzona ściana. Zobacz także właściwość DANEMake Face. dostępne w wersji 0.20
 • DANEOffset Open Result (Bool): Wpływa na sposób przetwarzania otwartych polilinii. Jeśli parametr zostanie ustawiony na wartość false, zostanie utworzona otwarta polilinia. Jeśli PRAWDA, powstanie zamknięta polilinia z dwustronnego odsunięcia, z zaokrągleniami wokół otwartych wierzchołków. dostępne w wersji 0.20
 • DANEOffset Intersection (Bool): Wpływa na sposób przetwarzania złożeń. Jeśli parametr ten zostanie ustawiony na wartość FAŁSZ, wszystkie elementy potomne są przetwarzane niezależnie. Jeśli PRAWDA, a elementami potomnymi są krawędzie i polilinie, są one odsuwane w sposób zbiorczy. dostępne w wersji 0.20

Odnośniki internetowe