Środowisko pracy Part Design (dla wersji 0.16)

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page PartDesign Legacy and the translation is 100% complete.
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(台灣)‎
Ta strona jest napisana dla FreeCAD v0.16. Wydanie w wersji 0.17 wprowadza istotne zmiany w Środowisku pracy PartDesign. Jeśli używasz wersji 0.17, zapoznaj się z uaktualnioną stroną dla Środowiska pracy PartDesign.


Środowisko pracy Part Design dostarcza narzędzi do modelowania złożonych części brył i opiera się na Metodologii edycji cech w celu uzyskania pojedynczej bryły przylegającej. Jest on ściśle powiązana ze Środowiskiem pracy Sketcher.

Co to jest pojedyncza ciągła bryła? Jest to przedmiot jak odlew lub coś obrobionego z jednego bloku metalu. Jeżeli przedmiot obejmuje gwoździe, śruby, klej lub spawanie, to nie jest to pojedyncza ciągła bryła. Jako praktyczny przykład: Part Design nie byłby wykorzystywany do modelowania drewnianego krzesła, ale do modelowania części składowych (nóg, listew, siedziska itp.). Części składowe są łączone za pomocą Środowiska pracy Assembly, Part lub Draft.


PartDesign Example.png

Podstawowy przebieg pracy

Szkic jest "budulcem" do tworzenie i edycji części bryłowych. Przebieg pracy można podsumować w następujący sposób: najpierw tworzony jest szkic zawierający geometrię 2D, potem na szkicu używane jest narzędzie tworzenia brył. W tym momencie dostępnymi narzędziami są:

 • PartDesign Pad.svg Występ (Pad) który wyciąga szkic
 • PartDesign Pocket.svg Kieszeń (Pocket) która tworzy kieszeń na istniejącej bryle
 • PartDesign Revolution.svg Obrót (Revolve) który tworzy bryłę przez obrócenie szkicu wokół osi.
 • PartDesign Groove.svg Wycięcie który tworzy rowek w istniejącej bryle.

W przyszłych wydaniach planowane są kolejne narzędzia

Bardzo ważną koncepcją w Środowisku pracy PartDesign jest wsparcie przy opracowywaniu szkicu. Szkice mogą być tworzone na standardowych płaszczyznach (XY, XZ, YZ i płaszczyznach równoległych do nich) lub na płaskiej powierzchni istniejącej bryły. W tym ostatnim przypadku istniejąca bryła staje się płaszczyzną podparcia szkicu. Kilka narzędzi będzie działać tylko ze szkicami, które mają podparcie, na przykład Kieszeń - bez podparcia nie byłoby z czego usunąć materiału!

Po utworzeniu stałej geometrii można ją modyfikować za pomocą faz i zaokrągleń lub przekształcać, np. za pomocą odbicia lustrzanego lub struktury wzoru.

Środowisko pracy Part Design jest przeznaczony do tworzenia pojedynczej, zespolonej bryły. Za pomocą Środowiska pracy Assembly możliwe jest utworzenie wielu brył.

Kiedy tworzymy model w ramach stanowiska pracy Part Design, każda cecha przyjmuje kształt ostatniej i dodaje lub usuwa coś, tworząc liniowe zależności od cechy do cechy w miarę tworzenia modelu. Dlatego też elementem ciętym jest nie tylko sam wycięty otwór, ale cała część z wyciętym elementem. Gdy do modelu dodawana jest nowa funkcja, FreeCAD wyłącza widoczność starych funkcji. Użytkownik zwykle powinien mieć tylko najnowszy element (cechę) w drzewie modelu, ponieważ w przeciwnym razie pozostałe fazy modelu nakładają się na siebie, a otwory są wypełniane przez wcześniejsze cechy modelu, które jeszcze nie miały tych otworów.

Aby włączyć lub wyłączyć widoczność obiektu, zaznacz go w drzewie hierarchii i naciśnij klawisz spacji. Zazwyczaj wszystko oprócz ostatniego elementu w drzewie hierarchii powinno być nieaktywne i dlatego nie powinno być widoczne w widoku 3D.

Narzędzia

Narzędzia Part Design znajdują się w menu Part Design pojawiającym się po załadowaniu modułu Part Design.

Obejmują one narzędzia Środowiska pracy Sketcher, ponieważ moduł Part Design jest od niego zależny.

Narzędzia Szkicownika

Figury geometryczne

Narzędzia do tworzenia obiektów.

Wiązania w szkicowniku

Wiązania są wykorzystywane do definiowania długości, ustalania reguł między elementami szkicu oraz blokowania szkicu wzdłuż osi pionowej i poziomej. Niektóre z tych wiązań wymagają użycia pomocy.

'Brak powiązania z danymi liczbowymi.

 • Constraint PointOnPoint.svg Utwórz wiązanie zgodności ...: Umieszcza punkt na (zbieżny z) jednym lub kilku innych punktach.
 • Constraint PointOnObject.svg Ustaw punkt na obiekcie: Umieszcza punkt na innym obiekcie, takim jak linia, łuk lub oś.
 • Constraint Vertical.svg Utwórz wiązanie pionowe ...: Wyrównuje wybrane linie lub elementy polilinii do rzeczywistej orientacji pionowej. Przed zastosowaniem tego wiązania można wybrać więcej niż jeden obiekt.
 • Constraint Horizontal.svg Utwórz wiązanie poziome: Wyrównuje wybrane linie lub elementy polilinii do rzeczywistej orientacji poziomej. Przed zastosowaniem tego wiązania można wybrać więcej niż jeden obiekt.
 • Sketcher ConstrainParallel.png Utwórz wiąż równoległości: Wiąże dwie lub więcej linii, równolegle do siebie.
 • Sketcher ConstrainPerpendicular.png Utwórz wąz prostopadłości ...: Wiąże dwie linie prostopadle do siebie, lub też wiąże linię prostopadłą do punktu końcowego łuku.
 • Constraint Tangent.png Utwórz styczną ...: Tworzy wiązanie styczne pomiędzy dwoma wybranymi elementami lub wiązanie współliniowe pomiędzy dwoma segmentami linii. Segment linii nie musi leżeć bezpośrednio na łuku lub okręgu, aby został związany ze styczną do tego łuku lub okręgu.
 • Sketcher ConstrainEqual.png Utwórz wiązanie równości: Powoduje, że dwie wybrane elementy są sobie równe. Jeśli są używane na okręgach lub łukach, ich promienie będą ustawione jako równe.
 • Sketcher ConstrainSymmetric.png Utwórz wiąz symetrii ...: Powoduje symetryczne związanie dwóch punktów względem linii lub też związanie pierwszych dwóch wybranych punktów symetrycznie względem trzeciego wybranego punktu.

Związane z danymi liczbowymi

Dla tych wiązań można użyć wyrażeń. Dane mogą być pobierane z arkusza kalkulacyjnego.

 • Sketcher ConstrainLock.svg Utwórz blokade wiazania ...: Powoduje związanie wybranego elementu poprzez ustawienie odległości pionowych i poziomych w stosunku do punktu początkowego, blokując w ten sposób lokalizację tego elementu. Odległości te można później edytować.
 • Constraint HorizontalDistance.svg Ustal poziomą odległość ...: Ustala poziomą odległość pomiędzy dwoma punktami lub punktami końcowymi linii. Jeśli wybrana jest tylko jedna pozycja, odległość jest ustawiana względem punktu początkowego.
 • Constraint VerticalDistance.svg Ustal pionową odległość ...: Ustala pionową odległość pomiędzy dwoma punktami lub punktami końcowymi linii. Jeśli wybrana jest tylko jedna pozycja, odległość jest ustawiana względem punktu początkowego.
 • Sketcher ConstrainDistance.png Ustal długość linii ...: Określa odległość wybranej linii przez związanie jej długości, lub określa odległość między dwoma punktami przez związanie odległości między nimi.
 • Sketcher ConstrainRadius.png Zwiąż promień: Określa promień wybranego łuku lub okręgu poprzez związanie promienia.
 • Constraint InternalAngle.png Ustaw kąt linii ...: Określa kąt wewnętrzny między dwiema wybranymi liniami.
 • Constraint SnellsLaw.png Utwórz wiązanie prawa refrakcji ...: Wiąże dwie linie zgodnie z prawem załamania światła, aby symulować światło przechodzące przez interfejs. dostępne w wersji 0.15
 • Constraint InternalAlignment.png Zwiąż do wewnątrz: Wyrównuje wybrane elementy do wybranego kształtu (np. linia staje się główną osią elipsy).
 • Sketcher ToggleConstraint.svg Toggle Constraint: Przełącza pasek narzędzi lub wybrane ograniczenia do/z trybu odniesienia. v0.16

Pozostałe

 • Sketcher NewSketch.svg Nowy szkic: Tworzy nowy szkic na wybranej powierzchni lub płaszczyźnie. Jeśli podczas uruchamiania tego narzędzia nie zostanie wybrana żadna ściana, użytkownik zostanie poproszony o wybranie płaszczyzny z wyskakującego okna.
 • Sketcher ViewSketch.png Widok szkucu: Ustawia widok modelu prostopadle do płaszczyzny szkicu.


 • Sketcher Element Ellipse All.png Pokaż geometrię wewnętrzną ...: Umożliwia odtworzenie brakującej lub usunięcie niepotrzebnej geometrii wewnętrznej wybranej elipsy, łuku elipsy, hiperboli, paraboli lub B-spline.

Ustawienia

Narzędzia Part Design

Narzędzia konstrukcyjne

Są to narzędzia do tworzenia obiektów na bryłach lub usuwania materiału z istniejącego obiektu bryły.

Narzędzia do modyfikacji

Są to narzędzia do modyfikowania istniejących obiektów. Pozwalają wybrać obiekt do modyfikacji.

Narzędzie do przekształcania

Są to narzędzia do przekształcania istniejących cech. Pozwalają one na wybór które cechy mają zostać przekształcone.

Narzędzia do przeprowadzania operacji logicznych

Są to narzędzia do wykonywania operacji logicznych na dwóch lub więcej bryłach.

Dodatki

Kilka opcjonalnych funkcji, które zostały stworzone dla Środowiska pracy PartDesign:

Właściwości użytkowe

Właściwości

Istnieją dwa rodzaje właściwości funkcji dostępne poprzez zakładki u dołu edytora właściwości:

ViewWidok: właściwości związane z wizualnym wyświetlaniem obiektu.
DataDane: właściwości związane z parametrami fizycznymi obiektu.

Widok

PartDesign Revolution en 03.png

Base

 • ViewRamka konturu: Wskazuje, czy ma zostać wyświetlone pole pokazujące ogólny zasięg obiektu. Wartość False, lub True (domyślnie, False).
 • ViewPunkt kontrolny: Wskazuje, czy mają być wyświetlane punkty kontrolne poszczególnych obiektów. Wartość False, lub True (domyślnie, False).
 • ViewOdchylenie: Określa dokładność reprezentacji wielokąta modelu w widoku 3D (teselacja). Niższe wartości = lepsza jakość. Wartość jest wyrażona w procentach wielkości obiektu (odchylenie w mm = (w+h+d)/3* wartość Procentowa/100, gdzie w,h,d są wymiarami pola ograniczającego).
 • ViewTryb wyświetlania: Tryb wyświetlania obiektu, Linie konturu, zacienione, szkielet, punkty. Vue DisplayModePartDesign fr 00.png. (domyślnie, Linie konturu).
 • ViewOświetlenie: Oświetlenie obiektu z Jednej strony, dwóch stron Vue Lighting fr 00.png. (domyślnie, dwie strony).
 • ViewKolor Linii: Nadaje kolor linii (krawędzi) (domyślnie, 25, 25, 25).
 • ViewGrubość linii: Podaje grubość linii (krawędzi) (domyślnie, 2).
 • ViewKolor wierzchołków: Podaje kolor punktów (wierzchołków) (domyślnie, 25, 25, 25).
 • ViewWielkość wierzchołków: Podaje wielkość wierzchołków (domyślnie, 2).
 • ViewDo wyboru: Pozwala na wybór obiektu. Wartość False, lub True (domyślnie, True).
 • ViewKolor kształtu: Określa kolor kształtu (domyślnie, 204, 204, 204).
 • ViewPrzeźroczystość: Określa stopień przejrzystości elementu 0 do "'100. (domyślnie, 0).
 • ViewWidoczność: Określa widoczność elementu (analogicznie jak SPACJA). Wartość False, lub True (domyślnie, True).


Dane

PartDesign Revolution en 04.png

Base

DataRozmieszczenie: Podsumowanie informacji przedstawionych poniżej. Każda z cech ma miejsce docelowe, które można kontrolować za pomocą tabeli Właściwości danych. Kontroluje położenie części względem układu współrzędnych. UWAGA: Właściwości umiejscowienia nie wpływają na fizyczne wymiary obiektu, a jedynie na jego pozycję w przestrzeni!
Jeśli wybierzesz nagłówek Umieszczenie Opcje umiejscowienia, po prawej stronie pojawi się przycisk trzykropek. Kliknięcie tego przycisku ..., otwiera okno opcji Rozmieszczenie.

DataKąt: Określa kąt, który ma być używany z właściwością (poniżej). Tutaj ustawia się kąt, a oś do której odnosi się kąt, jest ustawiana za pomocą właściwości axis. Przykładem użycia może być, jeśli utworzyłeś funkcję wyciągnięcia przez obrót zgodnie z wymaganiami, ale następnie musiałeś obrócić cały obiekt o jakąś wartość, aby umożliwić mu ustawienie się w linii z innym istniejącym wcześniej obiektem.

Data: Właściwość ta określa oś/osie, względem których funkcja ma wykonać obrót. Dokładna wartość obrotu pochodzi z właściwości kąta (powyżej). Właściwość ta przyjmuje trzy argumenty, które są przekazywane jako liczby w polach x, y i z narzędzia. Ustawienie wartości dla więcej niż jednej z osi spowoduje obrócenie elementu w każdej z osi, o wartość kąta pomnożoną przez wartość dla osi. Na przykład, przy ustawionym kącie 15°, podając wartość 1,0 dla x i 2,0 dla y spowoduje obrócenie gotowego elementu o 15° w osi x i 30° w osi y.

DataPozycja: Ta właściwość określa punkt bazowy, do którego odnoszą się wszystkie wymiary. Wymaga to podania trzech argumentów, które są przekazywane jako liczby do pól x, y i zx, y i z narzędzia. Ustawienie wartości dla więcej niż jednego z tych pól spowoduje, że część zostanie poddana przesunięciu przez liczbę jednostek wzdłuż każdej z odpowiednich osi.

DataEtykieta: Etykieta jest nazwą nadaną obiektowi (funkcji), nazwę tę można dowolnie zmieniać.

PS: Wyświetlane parametry mogą być inne, w zależności od użytego narzędzia.

Poradniki

Tylko dla wersji deweloperskiej FreeCAD, która nie jest obecnie dostępna jako binarna lub instalacyjna: