Návrh dílu Zkosení plochy

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page PartDesign Draft and the translation is 5% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎čeština • ‎русский
Arrow-left.svg Previous: PartDesign Chamfer.svg Chamfer
Next: Thickness PartDesign Thickness.svg Arrow-right.svg

Description

Popis

Tento nástroj vytváří úhlové zkosení na vybrané ploše objektu. Ve stromu projektu je vytvořena nová samostatné položka (následovaná pořadovým číslem jestliže v dokumentu už zkosení).

Select one or more faces on the object before starting the tool. Here, 2 faces have been selected.
Showing Draft Parameter in TaskPanel.
2 faces have been added, and a 10 deg. draft applied. The bottom plane has remained dimensionally stable, while the draft has made the top plane smaller.
The Neutral Plane has been changed to the Top Surface. Now, the top plane has stayed dimensionally stable, while the draft has made the bottom plane larger.
Pull direction is set to the lower right edge, resulting in the draft pulling to the left.
Checking the Reverse Direction box has applied an inward draft rather than outward.

Usage

Vyberte jednu nebo více ploch na objektu před spuštěním tohoto nástroje. Zde byly vybrány 2 plochy.
Zobrazení parametru zkosení v panelu nástrojů.
Byly přidány 2 plochy a na nich aplikováno zkosení 10 stupňů. Spodní rovina zůstává rozměrově stejná, zatímco zkosení zmenšilo horní rovinu.
Neutrální rovina byla změněna na horní povrch. Nyní zůstane rozměrově stejná horní rovina a zkosení zvětší spodní rovinu.
Směr vytažení je nastaven na pravou dolní hranu, což má za následek vytažení zkosení doleva.
Zakliknutí políčka pro Reverzní směr změní směr zkosení z dovnitř na ven.

Použití

  • Vyberte jednu nebo více ploch objektu, potom spusťte tento nástroj buď kliknutím na jeho ikonu nebo výběrem v menu.
  • Na panelu nástrojů v parametrech zkosení nastavte požadované parametry a/nebo volby jak je popsáno dále.
  • Klikněte na OK pro potvrzení.
  • Chcete-li zkosení po potvrzení dodatečně upravit, buď dvojklikněte na položku zkosení ve stromu projektu nebo klikněte pravým tlačítkem na zkosení a vyberte Edit Draft (Úprava zkosení).

Parametry a Volby

Přidání plochy / Odebrání plochy

Klikněte na Přidat plochu nebo Odebrat plochu, potom vyberte jednu plochu pro aktualizaci seznamu aktivních ploch. Opakujte pokud je potřeba.

Úhel zkosení

Zadejte úhel zkosení vložením hodnoty nebo kliknutím na šípky nahoru/dolu. Zadaný úhel zkosení je zobrazen v reálném čase.

Neutrální rovina

Klikněte na Neutrální rovinu, potom vyberte rovinu, jejíž rozměr se nemá změnit. Změna je provedena v reálném čase.

Směr vytažení

Klikněte na Směr vytažení (Pull Direction), potom vyberte hranu. Směr vytažení je funkční pouze pokud je nastavena Neutrální rovina. Výsledky mohou být nepředvídatelné.

Reverzní směr vytažení

Zaklikávací políčko Reverzní směr vytažení (Reverse Pull Direction) přehodí zkosení z pozitivního na negativní úhel.

Zvláštní případy

Nástroj Zkosení funguje pouze na plochách, které jsou k sobě kolmé. Jsou-li u plochy, kterou chcete zkosit připojeny nějaké tangenciální (dotykové) plochy, akce skončí neúspěchem. Častý důvod neúspěchu je pokus o zkosení ploch, které již mají zkosené hrany nebo zaoblení (to jsou tangenciální plochy). V takovém případě odeberte tangenciální (dotykové) plochy a po zkosení plochy opět aplikujte zkosení hran nebo zaoblení.

Parameters and Options

Add Face / Remove Face

Click Add Face or Remove Face, then select a single face to update the list of active faces. Repeat as needed.

Draft Angle

Set the Draft Angle by entering a value or by clicking on the up/down arrows. The applied draft angle is shown in real time.

Neutral Plane

Click Neutral Plane, then select the plane that must not change dimensionally. The change is made in real time.

Pull Direction

Click Pull Direction, then select an edge. Pull Direction is only effective if the Neutral Plane has been set. Results can be unpredictable.

Reverse Pull Direction

Checking Reverse Pull Direction will toggle the draft between positive and negative angles.

Special Cases

The Draft tool will only function on faces that are normal to each other. If there are any tangential faces attached to the face you wish to apply draft to, it will fail. A common cause of failure is attempting to apply draft to a face that already has a fillet or chamfer applied to it. In this case, remove the tangential surface, apply the draft as need, then re-apply the fillet or chamfer.


Arrow-left.svg Previous: PartDesign Chamfer.svg Chamfer
Next: Thickness PartDesign Thickness.svg Arrow-right.svg