Skrypty dla środowiska Rysunek Roboczy

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Draft API and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎日本語
(listopad 2018 r.) Informacje te mogą być niekompletne i nieaktualne. Najnowsze API - patrz dokumentacja API generowana automatycznie.

Funkcje te są częścią Środowiska pracy Draft i mogą być używane w makrodefinicjach i z konsoli Python po zaimportowaniu modułu Draft.

Przykład:

import FreeCAD, Draft

myrect = Draft.makeRectangle(4, 3)
mydistance = FreeCAD.Vector(2, 2, 0)
Draft.move(myrect, mydistance)
Method.png cut(FreeCAD.Object, FreeCAD.Object)

Description: Zwraca wycięty obiekt wykonany z różnicy dwóch danych obiektów. Oryginalne obiekty zostają ukryte.

Returns: Nowo utworzony obiekt.

Method.png extrude(FreeCAD.Object, Vector)

Description: Wyciągnie dany obiekt w kierunku podanym przez wektor. Oryginalny obiekt zostaje ukryty.

Returns: Nowo utworzony obiekt.

Method.png formatObject(FreeCAD.Object, [FreeCAD.Object])

Description: Funkcja ta stosuje do danego obiektu docelowego bieżące właściwości ustawione na pasku narzędzi szkicu (kolor linii i szerokość linii) lub kopiuje właściwości drugiego obiektu, jeśli jest podany. Umieszcza również obiekt w grupie konstrukcyjnej, jeśli zostanie naciśnięty przycisk konstrukcyjny.

Returns: Nic

Method.png fuse(FreeCAD.Object, FreeCAD.Object)

Description: Zwraca obiekt wykonany ze złączenia 2 podanych obiektów. Jeśli obiekty są współpłaszczyznowe, używany jest specjalny ścieżka robocza, w przeciwnym razie obiektem końcowym jest standardowy Part fuse.

Returns: Nowo utworzony obiekt.

Method.png getDraftPath([string])

Description: Zwraca ścieżkę dostępu katalogu użytkownika lub systemu, z którego uruchamiany jest moduł Draft. Jeżeli podano podścieżkę lub nazwę pliku, zwracana jest pełna ścieżka do podścieżki wewnątrz modułu Draft.

Returns: Ścieżka dostępu do pliku.

Method.png getGroupContents(list)

Description: Skanuje cyklicznie podaną listę grup. Jeśli grupy zostały napotkane, ich zawartość jest dołączana do listy.

Returns: Lista obiektów FreeCAD Objects.

Method.png getRealName(string)

Description: Odcina numery końcowe z nazwy obiektu.

Returns: Nazwa (skrócona) obiektu.

Method.png getSelection( )

Description: Zwraca bieżący wybór z FreeCAD.

Returns: Bieżący wybór z FreeCAD.

Method.png makeCircle(radius, [placement], [facemode], [startangle], [endangle])

Description: Tworzy obiekt okręgu o zadanym promieniu. Jeśli podano położenie, to jest ono używane. Jeśli tryb ściany (Facemode) to False, okrąg jest pokazany jako szkielet druciany, w przeciwnym razie jako ściana. Jeśli podano kąt początkowy i końcowy (w stopniach), są one używane i obiekt pojawia się jako łuk.

Returns: Nowo utworzony obiekt.

Method.png makeDimension(Vector, Vector, [Vector] or FreeCAD.Object, int, int, [Vector])

Description: Tworzy obiekt wymiarowy mierzący odległość pomiędzy pierwszym i drugim wektorem, z oznaczeniem linii wymiarowej przez trzeci wektor, jeśli jest dostępny. Zostanie użyta aktualna szerokość i kolor linii z paska narzędzi Draft. Zamiast 2 wektorów, można również przekazać obiekt FreeCAD i dwie liczby całkowite (i opcjonalnie wektor, przez który musi przejść linia wymiarowa). W takim przypadku wymiar będzie kojarzony z obiektem i będzie mierzył dwa jego wierzchołki, wskazane przez dwa podane numery indeksów.

Returns: Nowo utworzony obiekt.

Method.png makeLine(Vector, Vector)

Description: Tworzy linię pomiędzy dwoma danymi wektorami. Zostanie użyta aktualna szerokość i kolor linii z paska narzędzi Draft.

Returns: Nowo utworzony obiekt.

Method.png makeRectangle(length, width, [placement], [facemode])

Description: Tworzy obiekt prostokąta o długości w kierunku X i wysokości w kierunku Y. Jeśli podano położenie, jest ono używane. Jeśli tryb Facemode to False, prostokąt jest pokazywany jako szkielet, w przeciwnym razie jako ściana. Zostanie użyta aktualna szerokość i kolor linii z paska narzędzi Draft.

Returns: Nowo utworzony obiekt.

Method.png makeText(string or list, [Vector], [screenmode])

Description: Tworzy obiekt tekstowy, w danym punkcie, jeśli podano wektor, zawierający ciąg znaków lub ciągi znaków podane w liście, jeden ciąg na linię. Używany jest aktualny kolor z paska narzędzi Draft oraz wysokość tekstu i czcionka określona w preferencjach. Jeśli tryb ekranu (screenmode) to True, tekst zawsze jest zwrócony w kierunku widoku, w przeciwnym razie leży na płaszczyźnie XY.

Returns: Nowo utworzony obiekt.

Method.png makeWire(list or Part.Wire, [closed], [placement], [facemode])

Description: Tworzy obiekt DWire z podanej listy wektorów lub z podanej ścieżki. Jeśli parametr zamknięty (closed) to True lub jeśli pierwszy i ostatni punkt są w tym samym położeniu, ścieżka jest zamykana. Jeśli tryb facemode to True (i ścieżka jest zamknięta), ścieżka zostanie wyświetlana jako wypełniona. Zostanie użyta aktualna szerokość i kolor linii z paska narzędzi Draft.

Returns: Nowy obiekt Draft DWire (nie mylić z Part Wire).

Method.png move(FreeCAD.Object or list, Vector, [copymode])

Description: Przesuwa dany obiekt lub obiekty znajdujące się na liście, w kierunku i na odległość wskazaną przez dany wektor. Jeśli kopymode to True, to aktualne obiekty nie są przesuwane, lecz tworzone są ich kopie.

Returns: Obiekt(y) (lub ich kopie, jeżeli parametr copymode to True).

Method.png precision( )

Description: Zwraca wartość dokładności z ustawień użytkownika Draft.

Returns: Liczba całkowita.

Method.png rotate(FreeCAD.Object or list, angle, [center], [axis] ,[copymode])

Description: Obraca dany obiekt lub obiekty znajdujące się na danej liście o zadany kąt wokół zadanego punktu środkowego, jeśli podano, z użyciem osi obrotu. Jeśli oś jest pominięta, obrót będzie się odbywał wokół pionowej osi Z. Jeśli parametr copymode to True, aktualne obiekty nie są przesuwane, lecz tworzone są ich kopie.

Returns: Obiekty (lub ich kopie).

Method.png scale(FreeCAD.Object or list, vector, [center], [copymode])

Description: Skaluje dany obiekt lub obiekty znajdujące się na podanej liście za pomocą współczynników skali zdefiniowanych przez dany wektor (w kierunkach X, Y i Z) wokół podanego punktu środka, jeśli jest to możliwe. Jeśli tryb Copymode to True, rzeczywiste obiekty nie są przenoszone, ale zamiast tego tworzone są ich kopie.

Returns: Obiekty (lub ich kopie).

Method.png select(FreeCAD.Object)

Description: Odznacza wszystko i zaznacza tylko przekazywany obiekt.

Returns: Nic.

Method.png shapify(FreeCAD.Object)

Description: Przekształca obiekt o kształcie parametrycznym w nieparametryczny.

Returns: Nowy obiekt.

Method.png draftify(FreeCAD.Object or list)

Description: Zamienia dany obiekt lub każdy obiekt z danej listy w parametryczne ścieżki Draft

Returns: Nic.

Method.png getSVG(FreeCAD.Object, [linemodifier], [textmodifier], [(u,v)])

Description: Tworzy reprezentację SVG danego obiektu. Atrybut linemodifier to współczynnik skali (w procentach) dla szerokości linii i modyfikator tekstu dla rozmiaru tekstu. Możesz także opcjonalnie podać zestaw wektorów w celu zdefiniowania płaszczyzny rzutowania, w przeciwnym razie geometria zostanie rzutowana na płaszczyznę XY.

Returns: Łańcuch zawierający reprezentację SVG danego obiektu.