Środowisko pracy A2plus

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page A2plus Workbench and the translation is 32% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎русский • ‎中文(简体)‎
Ikonka FreeCAD dla środowiska pracy A2plus

Wprowadzenie

Środowisko pracy A2plus to zewnętrzne środowisko do wykonywania złożeń różnych części w programie FreeCAD.

Niniejsza dokumentacja opisuje wersję A2plus 0.4.56 lub nowszą.

Instalacja

Środowisko pracy A2plus jest dodatkiem do programu FreeCAD. Można je łatwo zainstalować za pomocą AddonManager.svg Menadżera dodatków z menu Przybory → Menadżer dodatków. A2plus jest w trakcie aktywnego rozwoju i będzie często wzbogacany o nowe funkcje. Dlatego warto go regularnie aktualizować, również za pomocą narzędzia w menu Przybory → Menadżer dodatków. Kod A2plus jest przechowywany i rozwijany na GitHub i może być również zainstalowany ręcznie poprzez skopiowanie go do katalogu Mod programu FreeCAD.

Rozpoczęcie pracy

Na początku przejdź do paska narzędzi A2plus w programie FreeCAD. Aby utworzyć złożenie, utwórz nowy plik w programie FreeCAD. Na początku plik ten musi zostać zapisany. Zaleca się (ale nie jest to konieczne), aby zapisać go w tym samym folderze, w którym znajdują się części, z których ma zostać wykonany montaż.

Teraz części można dodawać do złożenia za pomocą przycisku na pasku narzędzi A2p ImportPart.svg lub A2p ShapeReference.svg. Przycisk A2p ImportPart.svg dodaje wszystkie bryły w wybranym pliku jako jedną część. Używając przycisku A2p ShapeReference.svg możesz wybrać, jaki element z pliku ma zostać zaimportowany jako część. W ten sposób można na przykład zaimportować tylko szkic, a następnie złożyć kolejne części, używając szkicu do określenia pozycji części.

Pierwsza dodana część otrzymuje domyślnie stałą pozycję. (Można to zmienić później za pomocą właściwości części DANEfixed Position).

Części, które już znajdują się w złożeniu, można klonować za pomocą przycisku z paska narzędzi A2p DuplicatePart.svg.

Aby edytować część ze złożenia, zaznacz ją w drzewie modelu i użyj przycisku na pasku narzędzi A2p EditPart.svg. Spowoduje to otwarcie części w nowej zakładce w programie FreeCAD lub przełączenie do jej zakładki, jeśli plik jest już otwarty.

Aby zaktualizować części zmodyfikowane w złożeniach kliknij na przycisk na pasku narzędzi A2p ImportPart Update.svg. Przycisk paska narzędzi A2p RecursiveUpdate.svg również importuje części, ale rekurencyjnie przez możliwe montaż podzespołów. Jeśli zaznaczysz jedną lub kilka części w widoku drzewa programu FreeCAD, A2plus poprosi Cię o aktualizację tylko wybranych części.

Zaimportowane części zachowują swoje zewnętrzne zależności i można je edytować. W przypadku ściśle zdefiniowanych części, takich jak śruby, warto jednak, aby ich kształt nie mógł być edytowany. Można to osiągnąć za pomocą przycisku na pasku narzędzi A2p ConvertPart.svg, który przekształca wybraną część w statyczną kopię części oryginalnej.

Aby zapisać złożenie i zamknąć je po zakończeniu, można użyć przycisku paska narzędzi A2p Save and exit.svg.

Toggling the toolbar button A2p CD OneButton.svg sets the way you can select several several edges, faces etc.: Either with a single click or by Ctrl+click.

Montaż

Montaż części odbywa się poprzez dodawanie więzów pomiędzy częściami. Po wprowadzeniu wiązania środowisko pracy A2plus przesuwa części zgodnie z wiązaniem, jeśli jest to możliwe.

Aby utworzyć wiązanie między częściami, przytrzymaj wciśnięty klawisz Ctrl i zaznacz każdą krawędź lub powierzchnię dwóch części. Następnie kliknij przycisk na pasku narzędziowym żądanego wiązania. Pojawi się okno dialogowe opisane w rozdziale wiązania. Wiązanie zostanie dodane do drzewa modelu dołączonego do części, których dotyczy.

W przypadku złożonych wiązań między częściami środowisko pracy A2plus może nie wykonać rozwiązania wiązań. W związku z tym zapoznaj się również z punktem Rozwiązywanie problemów, aby poznać strategie rozwiązywania takich przypadków.

Bieżące monitorowanie

Im więcej części dodajesz, tym ważniejsze jest, aby je śledzić. Dlatego A2plus oferuje narzędzia do przenoszenia i przeglądania części:

 • Aby przesunąć część w złożeniu, zaznacz ją w drzewie modelu i użyj przycisku na pasku narzędzi A2p MovePart.svg. Gdy umieścisz część tam, gdzie chcesz, kliknij lewym przyciskiem myszy. Jeśli przeniesiona część ma już wiązania, zostanie ona odpowiednio umieszczona po naciśnięciu przycisku paska narzędzi A2p solver.svg, ponieważ powoduje to rozwiązanie wszystkich więzów złożenia.
 • Aby pokazać wiązanie, wybierz je w drzewie modelu i użyj przycisku na pasku narzędzi A2p ViewConnection.svg. Spowoduje to, że cały zespół stanie się przezroczysty i zostaną podświetlone dwa obiekty, które są połączone wiązaniem. Aby powrócić do normalnego widoku, kliknij lewym przyciskiem myszki na złożeniu.
 • Aby pokazać tylko niektóre części złożenia, wybierz te części w drzewie modelu i użyj przycisku paska narzędzi A2p Isolate Element.svg. Alternatywnie możesz ukryć określoną część, zaznaczając ją w drzewie modelu i naciskając klawisz Spacja, aby przełączyć jej widoczność.
 • Aby przełączyć widok przezroczystości całego złożenia, możesz użyć przycisku na pasku narzędzi A2p ToggleTransparency.svg.
 • Każdą część można uczynić przezroczystą za pomocą normalnej edycji w programie FreeCAD. Jednak czasami ustawienie przezroczystości dla części jest tracone przy ponownym otwieraniu złożenia z powodu błędu w programie FreeCAD. Jako obejście tego problemu możesz użyć przycisku paska narzędzi A2p Restore Transparency.svg, aby przywrócić ustawienia przezroczystości.

Wiązania

Podczas tworzenia wiązania takie okno dialogowe zostanie wyświetlone po naciśnięciu przycisku paska narzędziowego wiązania:

A2p ConstraintPropertiesDialog.png

Powyżej: Okno dialogowe właściwości wiązań A2plus

W przypadku niektórych wiązań można modyfikować kierunek wiązania. Za pomocą przycisku A2p solver.svg Rozwiąż można wcześniej sprawdzić, czy to nowe wiązanie może być rozwiązane przez A2plus. Jeśli nie, zajrzyj do rozdziału Rozwiązywanie problemów.

Wiązania można wyłączyć, zmieniając ich widzialność. Robi się to przez wybranie wiązania w widoku drzewa i naciśnięcie klawisza Spacja. Powoduje to włączenie właściwości DANEStłumione. Wyciszone wiązanie nie jest brane pod uwagę podczas rozwiązywania zespołu.

A2plus zapewnia następujące wiązania:

Punkt w punkcie

Wybierz wierzchołek (punkt), okrąg lub sferę na każdej części. Jeśli wybrano okrąg lub sferę, to jej punkt środkowy zostanie użyty w Wiązaniu. Przycisk na pasku narzędzi A2p PointIdentity.svg dodaje wiązanie PunktIdentyfikacja, które sprawia, że wierzchołki są zbieżne.

Punkt na linii

Wybierz wierzchołek (punkt), lub okrągłą krawędź (wybierze jej punkt środkowy), lub kulistą ścinę (również wybierze jej punkt środkowy) na jednej części i krawędź na drugiej. Przycisk paska narzędzi A2p PointOnLineConstraint.svg dodaje wiązanie PunktNaLinii. Spowoduje ono umieszczenie wierzchołka na krawędzi.

Punkt na płaszczyźnie

Wybierz wierzchołek (punkt), okrągłą krawędź (zostanie wybrany jej punkt środkowy) lub kulistą ścianę (również zostanie wybrany jej punkt środkowy) na jednej części i płaszczyznę na drugiej części. Przycisk paska narzędzi A2p PointOnPlaneConstraint.svg dodaje wiązanie Punkt na płaszczyźnie. W oknie dialogowym wiązania można określić przesunięcie między punktem a płaszczyzną. Przesunięcie to można również przerzucić między obiema stronami płaszczyzny. Jeśli przesunięcie wynosi zero, ograniczenie spowoduje umieszczenie wierzchołka na płaszczyźnie.

Sfera w sferze

Wybierz sferyczną powierzchnię lub wierzchołek (punkt) na obu częściach. Przycisk na pasku narzędzi A2p SphericalSurfaceConstraint.svg dodaje wiązanie sphereCenterIdent (sfera o wspólnym środku). Sprawi ono, że środki sfer, środki sfery i wierzchołka lub wierzchołki będą się pokrywać.

Okrągła krawędź na okrągłej krawędzi

Wybierz okrągłą krawędź krawędź na obu częściach. Przycisk na pasku narzędzi A2p CircularEdgeConstraint.svg dodaje wiązanie circularEdge. W oknie dialogowym wiązania można określić przesunięcie między krawędziami. To przesunięcie może być również odwrócone. Ponadto można ustawić kierunek wiązania i zablokować obrót części. Jeśli przesunięcie wynosi zero, wiązanie spowoduje, że krawędzie będą koncentrycznie leżeć w tej samej płaszczyźnie.

Zbieżność osi

Wybierz cylindryczną Powierzchnię lub liniową Krawędź na obu częściach. Przycisk na pasku narzędzi A2p AxialConstraint.svg dodaje wiązanie Zbieżność osi. W oknie dialogowym wiązania można określić kierunek osi. W oknie tym można również zablokować obrót części. Wiązanie spowoduje, że osie lub linie będą zbieżne.

Równoległość osi

Wybierz cylindryczną powierzchnię lub liniową krawędź na obu częściach. Przycisk na pasku narzędzi A2p AxisParallelConstraint.svg dodaje wiązanie równoległości osi. W oknie dialogowym ograniczenia można określić kierunek osi. Ograniczenie sprawi, że osie lub linie będą równoległe.

Oś na płaszczyźnie równoległej

Wybierz cylindryczną powierzchnię lub liniową krawędź na jednej części i płaszczyznę na drugiej części. Przycisk paska narzędzi A2p AxisPlaneParallelConstraint.svg dodaje wiązanie Oś na płaszczyźnie równoległej. Dzięki temu wiązaniu oś lub prosta będzie równoległa do płaszczyzny.

Oś na płaszczyźnie normalnej

Wybierz cylindryczną powierzchnię lub liniową krawędź na jednej części i płaszczyznę na drugiej części. Przycisk paska narzędzi A2p AxisPlaneNormalConstraint.svg dodaje wiązanie Oś na płaszczyźnie normalnej. Wiązanie spowoduje, że oś lub linia będzie normalna do płaszczyzny.

Kąt osi na płaszczyźnie

Wybierz cylindryczną powierzchnię lub liniową krawędź na jednej części i płaszczyznę na drugiej części. Przycisk paska narzędzi A2p AxisPlaneAngleConstraint.svg dodaje wiązanie axisPlaneAngleAngle. Początkowo wiązanie sprawi, że oś będzie równoległa do płaszczyzny. Następnie można dostosować kąt dla osi w pojawiającym się oknie dialogowym ustawień wiązania.

Równoległe płaszczyzny

Zaznacz płaszczyznę na obu częściach. Przycisk na pasku narzędzi A2p PlanesParallelConstraint.svg dodaje wiązanie RównoległePłaszczyzny. W oknie dialogowym wiązania można określić kierunek wiązania. Użycie tego wiązania spowoduje, że płaszczyzny będą równoległe.

Płaszczyzna na płaszczyźnie

Select a plane on both parts. The toolbar button A2p PlaneCoincidentConstraint.svg adds the constraint planeCoincident. The constraint dialog allows you to specify a constraint direction and an offset between the planes. This offset can also be flipped. If the offset is zero, the constraint will make the planes coincident.

Plane Angular

Select a plane on both parts. The toolbar button A2p AngleConstraint.svg adds the constraint angledPlanes. The constraint dialog allows you to specify an angle between the planes. The constraint will make the planes at first parallel and the set the specified angle.

Coincidence at Center of Mass

Select either a closed edge or a plane on both parts. The toolbar button A2p CenterOfMassConstraint.svg adds the constraint centerOfMass. The constraint dialog allows you to specify an offset between the edges or planes. This offset can also be flipped. You can furthermore set the constraint direction and lock the rotation of the parts. If the offset is zero, the constraint will put the edges or planes into the same plane.

Montaż podzespołów

An assembly can contain other assemblies. They are added like parts by pressing the toolbar button A2p ImportPart.svg and selecting a *.FCStd file containing an assembly. Such subassemblies can also be edited like parts using the toolbar button A2p EditPart.svg. Please make sure for higher assembly stages that you update the assembly recursively via the toolbar button A2p RecursiveUpdate.svg when there were changes.

Operowanie wiązaniami

Possible constraints for a selection are displayed in the toolbar and the Constraint Tools dialog by enabling the corresponding buttons. The Constraint Tools dialog is opened via the toolbar button A2p DefineConstraints.svg. It is intended to stay open to be able to add quickly several constraints to the assembly.

Existing constraints can be edited by selecting them in the model tree and then either double-clicking on it or using the toolbar button A2p EditConstraint.svg. This opens the Constraint Properties dialog.

Wiązania można tymczasowo wyciszyć, zaznaczając je w drzewie modelu i zmieniając właściwość elementu drzewa DANEStłumione.

Constraints can be deleted either by selecting them in the model tree and pressing Del or by selecting a part with constraints in the model tree and using the toolbar button A2p DeleteConnections.svg.

All constraints can be resolved at any time with the toolbar button A2p solver.svg. If the toolbar button A2p ToggleAutoSolve.svg is turned on a resolve is automatically done after every edit of a constraint.

The toolbar button A2p FlipConstraint.svg affects the constraint that was added most recently. It flips the constraint direction.

With the A2p CD ConstraintViewer.svg tool, it is possible the show and inspect existing constraints. After clicking it a dialog pops up. Then either select a part in the tree and click the button Import from part to get all constraints of this part, or select one or more constraints in the tree and click the button Import from Tree. As result you get all info about the constraints. By clicking in the column Suppress a single constraint can be suppressed. For more features, follow the tooltips of the other dialog buttons.

Part Lists

To create part lists of assemblies, the different parts of the assembly must get part info that can be read by A2plus. This is done by editing the part using the toolbar button A2p EditPart.svg. In the opened part press the toolbar button A2p PartsInfo.svg and a spreadsheet with the name #PARTINFO# is created.

The structure of the spreadsheet is like this:

A2p PartinfoTable.png

Fill out the grey fields with info you have and want to have in the final parts list.

In the assembly or subassembly use the toolbar button A2p PartsList.svg. It will ask you if you want to iterate recursively over all subassemblies. Click on Yes. This creates a new spreadsheet with the name #PARTSLIST#. It contains the info from the different #PARTSINFO# spreadsheets of the parts in a list like this:

A2p PartslistTable.png

The position (POS) is automatically set according to the appearance of the parts in the model tree. The top level part will get POS 1.

The quantity (QTY) is automatically calculated from the assembly. If a parts is twice in the assembly it will get QTY 2.

If you have updated a part info you can refresh the parts list by pressing the toolbar button A2p PartsList.svg again.

For subassemblies you can also create an info spreadsheet using the toolbar button A2p PartsInfo.svg. When you create or update the parts list of the main assembly this info will be used if you click on No for the question if you want to iterate recursively over all subassemblies. Then the different parts are not in the parts list but only the subassemblies.

Special Features

Assembly Structure

The toolbar button A2p Treeview.svg creates an HTML file with the structure of your assembly. The file will by default be created in the folder of your assembly file. The structure looks like this:

A2p Dependency-Tree.jpg

Degrees of Freedom

The button A2p DOFs.svg labels every part of the assembly with its degrees of freedom. Furthermore it outputs a list with all parts and their dependencies. The list is output into FreeCAD's widget Report view. If this widget is currently not visible, it can either be shown by right-clicking into an empty part of the FreeCAD toolbar area and then choosing it in the appearing context menu or with the menu View → Panels → Report view.

The degrees of freedom labels can be removed by clicking the button A2p DOFs.svg again.

Part Labels

The button A2p PartLabel.svg labels every part of the assembly in the 3D view with its name. The part labels can be removed by clicking the button A2p PartLabel.svg again

Shape of whole Assembly

Sometimes it is necessary to have the whole assembly combined as one shape. This shape can then for example be used for 3D printing in the Mesh workbench or for drawings in the TechDraw workbench. It is created using the toolbar button A2p SimpleAssemblyShape.svg. The shape is by default not made visible. Use the same toolbar button to update the shape in case of changes in the assembly.

Convert absolute Paths to relative Ones

With the menu A2plus → Misc → A2p SetRelativePathes.svg Convert absolute paths of imported parts to relative ones you can convert absolute paths of imported parts to relative ones.

Preferences

The a2plus preferences can be accessed via FreeCAD's menu Edit → Preferences and there in the section A2plus. You can set the following options:

Default solving method

Use solving of partial systems
The solver begins with a part that has the property DANEfixed Position set to true and a part constrained to it. All other parts are not calculated. If a solution could be found, the next constrained part is added to the calculation and so on.
Use "magnetic" solver, solving all parts at once
The solver tries to move all parts at once in direction to a part that has the property DANEfixed Position set to true. Note that this will in most cases take more time for the calculation of a solution.
Force fixed position
This sets the property DANEfixed Position to true for all parts in the assembly. Then no calculation is actually performed since all parts will always be fixed to the positions where they were created.

Default solver behaviour

Solve automatically if a constraint property is changed
The solver will automatically be started. The same as turning on the toolbar button A2p ToggleAutoSolve.svg.


Behaviour when updating imported parts

Recalculate imported parts before updating them
All parts of the assembly, including subassemblies, will be opened in FreeCAD to be reconstructed using values from spreadsheets.
This feature is designed to construct fully parametrically. Note: This feature is very experimental and not recommended for important projects.
Known problems:
 • The assembly can be destroyed because of wrong references to topological names in parts
 • Master spreadsheets can get broken when they are edited while a referenced part file is already closed. This can crash FreeCAD.
Enable recursive update of imported parts
Opens all subassemblies recursively to update them.
Use experimental topological naming
While importing parts to the assembly an algorithm generates topological names for each subelement of the imported shape. The topological names are written into the DANEmux Info. When an imported part needs to be updated, these topological names are used to update the subelements of the constraints. So assemblies get more robust against volatile subelement numbers of FreeCAD.
Note: This increases file sizes and calculation time during import of parts. If topological naming should be used it has to be activated before the assembly is created.
Inherit per face transparency from parts and subassemblies
Use colour and transparency settings from imported parts.
Note: This feature is very experimental and not recommended for important projects.
Do not import invisible shapes
This will hide invisible datum/construction shapes. Note: No constraints must be connected to datum/construction shapes in higher or other subassemblies. Otherwise you can break the assembly.
Use solid union for importing parts and subassemblies
All imported parts will directly be put together as union.
This feature is useful for FEM simulations or 3D-printing if only one solid is allowed. The alternative is to create a shape of the whole assembly later on.

User interface settings

Show constraints in toolbar
If this option is not used, the toolbar buttons for the different constraints are not visible to save space in the toolbar. New constraints can still be set using the Constraint Tools dialog (toolbar button A2p DefineConstraints.svg).
Use native file manager of your OS
If this option is used, you get the file dialog of your OS when selecting files for assemblies.

Storage of files

Use relative paths for imported parts
Uses relative file paths to the part files.
Use absolute paths for imported parts
Uses absolute file paths to the part files.
All files are in this project folder
All project files have to be in the specified folder. It doesn't matter if they are in subfolders of this folder. Note: No file is allowed to exist several times in the folder (e.g. in different subfolders).
This option is helpful to work on different machines because then one only has to copy the project folder.

Rozwiązywanie problemów

Sooner or later you will get the problem that A2plus cannot solve the constraints you set. To overcome this, there are different strategies:

Using the Conflict Finder Tool

This is the safest method when you have several constraints because this tool attempts to solve one constraint after another until it finds the conflicting constraint. Then you can go on with the other strategies to resolve the identified constraint. The tool is called using the toolbar button A2p SearchConstraintConflicts.svg.

Checking Constraint Direction

Sometimes constraints seem to be consistently defined but they can nevertheless not be solved. An example: Assume you have a planesParallel constraint set for two planes. Now you want to set for the same planes the planeCoincident constraint and A2plus cannot solve this. Then the constraint directions of planesParallel and planeCoincident are different. Use the same direction for both constraints to fix this.

A2plus offers to automatically check the right direction for all constraints of the assembly using the toolbar button A2p ReAdjustConstraints.svg.

Deleting Constraints

Most cases of unsolvable constraints occur directly when adding a new constraint. The solution is then to delete the constraint you added last. A2plus will propose this, too.

Sometimes the deletion strategy is the only one, for example when you edited a part in FreeCAD so that faces or edges connected to constraints are missing. You should then delete one constraint that is connected to the changed part at a time. Use the toolbar button A2p solver.svg after every deletion to see if you reached a solvable state.

When you got an assembly that can be solved, add step by step the constraints you need.

Moving Parts

In some cases the solver only needs better start values to solve the constraints. Take for example the case that you have an axle part and a wheel part. You add a axisCoincident constraint and get no info that the solver failed but the parts are not moved accordingly and in the Report view widget of FreeCAD you see "REACHED POS-ACCURACY :0.0". A solution for this is to move the parts closer to that position you like to get by the constraint.

Note: Assure that at least one part of the constraint has the property DANEfixed Position set to false.

Setting the Tip Property

If you miss some features of your part after the import to an A2plus assembly, check the property DANETip.

A2plus imports bodies of parts with all their features up to the tip feature. This is sensible because setting the tip to a certain feature means that all features behind the tip should not appear in the final part. So if you miss a part feature in A2plus, open the part via the toolbar button A2p EditPart.svg, then select a body and look at its property DANETip. If the tip is not at the feature where you want it, right-click on the feature where the tip should be and choose PartDesign MoveTip.svg Set tip. Finally save the part and reload the assembly using the toolbar button A2p ImportPart Update.svg.

Repairing Assembly Tree

If you cannot see a clear reason why some constraints cannot be resolved, you can try to use the toolbar button A2p RepairTree.svg. This will resolve all constraints and re-group then again under the different parts.

Migrating old A2plus assemblies

Assemblies created with A2plus older than March 2019 do not show the correct icons for imported parts and have obsolete properties. These assemblies can be migrated to A2plus version 0.4.35 and newer using the menu A2plus → Misc → A2p Upgrade.svg Migrate proxies of imported parts. After doing this, you must save and reopen your assembly file.

Avoiding Accented Characters

This strategy is not necessary for Windows.

On some operating systems you can get problems if the file names or the file paths of parts or the assembly contain accented characters. Therefore avoid such characters and also special characters in general.

Fixing Position

This strategy is no longer necessary for assemblies created with A2plus 0.3.11 or newer because A2plus issues now a warning for missing fixed positions.

When you set a constraint between two parts and no part has the property DANEfixed Position set to true or is connected by a constraint to a part with DANEfixed Position set to true, the constraint cannot be solved. The same happens if both parts of the constraint have DANEfixed Position set to true.

Then A2plus outputs the info about the failed solution, but sometimes you only see that the parts are not moved accordingly and in the Report view widget of FreeCAD you see "REACHED POS-ACCURACY :0.0". This means the solver finished without errors but it could actually not solve the constraints.

Therefore check that at least one of your parts in the assembly has DANEfixed Position set to true. Then assure that you only set constraints to a part which is somehow connected to the fixed part. To visualise these dependencies, see section Assembly Structure.

Obracanie części

This strategy is no longer necessary for assemblies created with A2plus 0.4.0 or newer because A2plus rotates the parts now automatically a bit in the background to get a sufficient start angle for the solver.

The solver often fails for the constraint angledPlanes if the two selected planes have currently an angle of 0° or 180°. (The parts are not moved accordingly and in the Report view widget of FreeCAD you see "REACHED POS-ACCURACY :0.0".) A solution for this is to rotate one part by a few degrees using FreeCAD's transform feature (right-click on the part in the model tree and select in the context menu Transform).

Note: Assure that at least one part of the constraint has the property DANEfixed Position set to false.

Animacja

A2plus oferuje animacje za pomocą przeciągania oraz skryptów Pythona.

Przeciąganie

Dragging animations are interactive since you trigger it by dragging a part of the assembly. To get these kind of animations:

 1. Fully constrain the part whose movement or rotation should be animated
 2. Click on the toolbar button A2p MovePartUnderConstraints.svg. This enables the dragging mode.
 3. Click on the desired part in the assembly.
 4. Now you can move the mouse and the part will follow the movement of the mouse within the defined constraints.
 5. To end the dragging mode, left click in the assembly or press ESC.

Here is an example assembly to try out the dragging animation: A2p_example-for-dragging-animation.FCStd

A2p dragging-animation-result.gif

Above: The dragging animation using the example assembly

Scripting

Despite the dragging mode offers nice interactive animations, they are sometimes not precise enough for screencasts or videos. Scripted animations have the advantage that they animate movements and rotations in a defined way. You can for example rotate a part by exactly 10° back and forth. The following examples use an assembly where a part should be rotated. If you try to animate this using the dragging mode, you will see how hard it is to get a back and forth rotation that you can e.g. show your boss in a presentation. With the interactive example script, however, this is an easy task.

A scripted animation works usually this way:

 1. The assembly is fully constrained
 2. The script changes a parameter, for example the position or rotation angle of a part
 3. After the parameter change, the assembly constraints are solved
 4. Step 2. and 3. are repeated to get the animation

It is also possible to change instead of a placement parameter a constraint, for example the distance between 2 planes.

Simple Script Example

The simplest way to script an animation is a non-interactive animation that follows a defined movement. Here is an example: First download this assembly file: A2p_animated-example.FCStd and also this Python script: A2p_animation-example-script.py.

This is the content of the script and the lines beginning with a '#' describe what the different script lines do:

# import libraries
import time, math, PySide
import A2plus.a2p_solversystem as a2p_solver

# we use steps of 1 degree
step = 1
# wait 1 ms between every step
timeout = 0.001
# initial angle is 0 degree
angle = 0
# we take the currently opened document
document = FreeCAD.activeDocument()
# we want later change the rotation angle of the part "star_wheel_001"
starWheel = document.getObject("star_wheel_001")
# define a progress dialog running from 0 to 360
progressDialog = PySide.QtGui.QProgressDialog(u"Animation progress", u"Stop", 0, 360)

# the while block is the main loop to change the angle and solve
# the assembly constraints subsequently
while angle < 360: # run this loop until we have one full turn (360 degrees)
  # increase the rotation angle
  angle += step
  # set the new angle to the progress dialog
  progressDialog.setValue(angle)
  # change the rotation angle of the part "star_wheel_001"
  starWheel.Placement.Rotation.Angle = math.radians(angle)
  # solve the constraints 
  a2p_solver.solveConstraints(document, useTransaction=True)
  # update the view after the solving ('Gui' stands for 'graphical user interface')
  FreeCADGui.updateGui()
  # bring the progress dialog to front
  PySide.QtGui.QWidget.raise_(progressDialog)
  # if 'Stop' was pressed in the dialog, exit the loop
  if progressDialog.wasCanceled():
    angle = 360
  # wait some time before performing the next step
  time.sleep(timeout)

To use the script to perform the animation, we must

 1. Open the assembly file in FreeCAD.
 2. Open the script file in FreeCAD.
 3. Click on the toolbar button Menu Std DlgMacroExecute fr 02.png to execute the script (also called macro).
 4. Change to the tab of the assembly to see the rotation.

To practice, just change something in the script and execute it afterwards. For example increase step to 5.

This is the result of the example animation:

A2p animated-example-result.gif

Interactive Script Example

The first script example demonstrated how to create an animation without any user feedback. For most applications you need to interact with the animation. For example the interesting issue in the example is to see how the driving pins cross the center groove of the wheel. To have a closer look you might present this detail to your colleagues or boss. Therefore you need an interactive solution.

This can be done by using a custom animation dialog with a slider. By moving the slider you can set the rotation angle and therefore rotate back and forth at interesting position.

We use the same assembly file: A2p_animated-example.FCStd and this Python script: A2p_animation-example-script.py.

This is the content of the script to get the interactive animation dialog:

# import libraries
import time, math, PySide, sys
import FreeCAD.A2plus.a2p_solversystem as a2p_solver
from FreeCAD import Units
from PySide import QtCore, QtGui

# wait 1 ms after every calculation
timeout = 0.001
# we take the currently opened document
document = FreeCAD.activeDocument()
# we want later change the rotation angle of the part "star_wheel_001"
starWheel = document.getObject("star_wheel_001")

class AnimationDlg(QtGui.QWidget): # the animation dialog

  def __init__(self): # to initialize the dialog
    super(AnimationDlg, self).__init__()
    self.initUI()

  def initUI(self): # the definition of the dialog components
    self.setMinimumSize(self.minimumSizeHint()) # set the minimal dialog size to minimum
    self.setWindowTitle('Animation Dialog')
    # use a grid layout for the whole form
    self.mainLayout = QtGui.QGridLayout()
    self.lineNo = 0 # first dialog grid line
    # add description label
    DescriptionLabel = QtGui.QLabel(self)
    DescriptionLabel.setText("Change slider to change rotation angle")
    self.mainLayout.addWidget(DescriptionLabel,self.lineNo,0,1,4)
     # next dialog grid line
    self.lineNo += 1
    # add a label; there is no need for the "self." prefix because we don't want to change the label later
    LabelMin = QtGui.QLabel(self)
    LabelMin.setText("Min")
    LabelMin.setFixedHeight(32)
    self.mainLayout.addWidget(LabelMin,self.lineNo,0)
    # add a spin edit to define the slider minimum
    self.MinEdit = QtGui.QSpinBox(self)
    # get the angle unit as string
    self.MinEdit.setSuffix(" " + str(FreeCAD.Units.Quantity(1, FreeCAD.Units.Angle))[2:])
    self.MinEdit.setMaximum(999)
    self.MinEdit.setMinimum(0)
    self.MinEdit.setSingleStep(10)
    self.MinEdit.setValue(0)
    self.MinEdit.setFixedHeight(32)
    self.MinEdit.setToolTip("Minimal angle for the slider")
    QtCore.QObject.connect(self.MinEdit, QtCore.SIGNAL("valueChanged(int)"), self.setMinEdit)
    self.mainLayout.addWidget(self.MinEdit,self.lineNo,1)
    # add the slider
    self.slider = QtGui.QSlider(QtCore.Qt.Horizontal, self)
    self.slider.setRange(0, 360)
    self.slider.setValue(0)
    self.slider.setFixedHeight(32)
    self.slider.setToolTip("Move the slider to change the rotation angle")
    QtCore.QObject.connect(self.slider, QtCore.SIGNAL("sliderMoved(int)"), self.handleSliderValue)
    self.mainLayout.addWidget(self.slider,self.lineNo,2)
    # add a label
    LabelMax = QtGui.QLabel(self)
    LabelMax.setText("Max")
    LabelMax.setFixedHeight(32)
    self.mainLayout.addWidget(LabelMax,self.lineNo,3)
    # add a spin edit to define the slider maximum
    self.MaxEdit = QtGui.QSpinBox(self)
    # get the angle unit as string
    self.MaxEdit.setSuffix(" " + str(FreeCAD.Units.Quantity(1, FreeCAD.Units.Angle))[2:])
    self.MaxEdit.setMaximum(999)
    self.MaxEdit.setMinimum(1)
    self.MaxEdit.setSingleStep(10)
    self.MaxEdit.setValue(360)
    self.MaxEdit.setFixedHeight(32)
    self.MaxEdit.setToolTip("Maximal angle for the slider")
    QtCore.QObject.connect(self.MaxEdit, QtCore.SIGNAL("valueChanged(int)"), self.setMaxEdit)
    self.mainLayout.addWidget(self.MaxEdit,self.lineNo,4)
     # next dialog grid line
    self.lineNo += 1
    # add a spacer
    self.mainLayout.addItem(QtGui.QSpacerItem(10,10), 0, 0)
    # add a label
    LabelCurrent = QtGui.QLabel(self)
    LabelCurrent.setText("Current angle:")
    LabelCurrent.setFixedHeight(32)
    self.mainLayout.addWidget(LabelCurrent,self.lineNo,1)
    # output the current angle
    self.CurrentAngle = QtGui.QLineEdit(self)
    self.CurrentAngle.setText(str(0))
    self.CurrentAngle.setFixedHeight(32)
    self.CurrentAngle.setToolTip("Current rotation angle")
    self.CurrentAngle.isReadOnly()
    self.mainLayout.addWidget(self.CurrentAngle,self.lineNo,2)
    # add label for the unit
    LabelUnit = QtGui.QLabel(self)
    LabelUnit.setText("deg")
    LabelUnit.setFixedHeight(32)
    self.mainLayout.addWidget(LabelUnit,self.lineNo,3)
    # button to close the dialog
    self.Close = QtGui.QPushButton(self)
    self.Close.setText("Close")
    self.Close.setFixedHeight(32)
    self.Close.setToolTip("Closes the dialog")
    QtCore.QObject.connect(self.Close, QtCore.SIGNAL("clicked()"), self.CloseClicked)
    self.mainLayout.addWidget(self.Close,self.lineNo,4)
    # place the defined grid layout to the dialog
    self.setLayout(self.mainLayout)
    self.update()

  def handleSliderValue(self):
    # set slider value as angle
    starWheel.Placement.Rotation.Angle = math.radians(self.slider.value())
    # output current angle
    self.CurrentAngle.setText(str(self.slider.value()))
    # solve the constraints 
    a2p_solver.solveConstraints(document)
    # update the view after the solving ('Gui' stands for 'graphical user interface')
    FreeCADGui.updateGui()
    # wait some time, important to give time to perform calculations
    time.sleep(timeout)

  def setMinEdit(self):
    # assure that the minimum is samller than the maximum
    if self.MinEdit.value() >= self.MaxEdit.value():
      self.MaxEdit.setValue(self.MinEdit.value() + 1)
    self.slider.setRange(self.MinEdit.value(), self.MaxEdit.value())

  def setMaxEdit(self):
    # assure that the minimum is samller than the maximum
    if self.MinEdit.value() >= self.MaxEdit.value():
      self.MinEdit.setValue(self.MaxEdit.value() - 1)
    self.slider.setRange(self.MinEdit.value(), self.MaxEdit.value())

  def CloseClicked(self):
    AnimationDialog.close()

# create and show the defined dialog
AnimationDialog = AnimationDlg()
AnimationDialog.show()

# run this loop when the dialog is visible
while AnimationDialog.isVisible():
  # update the view; important to give the OS feedback the dialog is alive
  FreeCADGui.updateGui()
  # bring the dialog to front, so that the dialog is always visible
  QtGui.QWidget.raise_(AnimationDialog)
  # output slider value here too because during the calculation the slider might have been moved
  AnimationDialog.CurrentAngle.setText(str(AnimationDialog.slider.value()))

The dialog defined in the script looks like this:

A2p AnimationDialog.png

Script Commands

To understand the script syntax better, here is some command info:

starWheel.Placement.Rotation.Angle = math.radians(angle)

Here we change the placement property Rotation.Angle of the part get got previously as starWheel. This property gets the angle as radian. The function radians() from the library math converts the angle from degree to radian.

The property Rotation.Angle uses the current placement axis of the part (in our example the X-axis). To rotate the part e.g. around the Z-axis one can set the rotation axis (before calling the rotation command) using the command:

starWheel.Placement.Rotation.Axis = FreeCAD.Vector(0,0,1)

Instead of rotating, parts can also be moved. To change for example the placement in Y-direction of the wheel, the command would be:

starWheel.Placement.Base.y = PositionShift

In this case we would not define the variable angle but PositionShift that we change on every loop run.

There are different ways to set the placement of a part. Some are documented here. Unfortunately there is no list (yet) with all possible placement commands.

a2p_solver.solveConstraints(document, useTransaction=False/True)

This is an A2plus-specific command. It solves the assembly constraints of the assembly we previously got as document. The option useTransaction specifies if FreeCAD should store every change in the undo/redo stack. For large animations you might therefore set it to false.